网站地图
×ÊѶËÑË÷£º [¶©ÔÄ][Ͷ¸å]
ÄúµÄλÖãºÒ½Ò©ÍøÊ×Ò³ > Ò½Ò©×ÊѶ > Ïà¹Ø×ÊѶ

ҽҩרÀûA61P »¯ºÏÎï»òÒ©ÎïÖƼÁµÄÖÎÁÆ»îÐÔ

news.PharmNet.com.cn¡¡2007-10-17¡¡Ò½Ò©Íø¡¡×ֺţº·Å´ó Õý³£
 
 
    A61P1/00   ÖÎÁÆÏû»¯µÀ»òÏû»¯ÏµÍ³¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P1/02   ¿ÚÇ»ÓÃÖƼÁ£¬ÀýÈçÖÎÁÆÈ£³Ý¡¢¿Ú´¯»òÑÀÖÜÑ×µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P1/04   ÖÎÁÆÀ£Ññ¡¢Î¸Ñ×»ò»ØÁ÷ÐÔʳ¹ÜÑ×µÄÒ©ÎÀýÈ翹ËáÒ©¡¢Ëá·ÖÃÚÒÖÖƼÁ¡¢Õ³Ä¤±£»¤¼Á[7]
 
    A61P1/06   Õò¾·Ò©£¬ÀýÈçÖÎÁƽ᳦¡¢Ê³¹Ü¾·ÂÎÔ˶¯ÕÏ°­µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P1/08   ÖÎÁƶñÐÄ¡¢Ôζ¯²¡»òÕßÑ£ÔεÄÒ©ÎֹÍÂÒ©[7]
 
    A61P1/10   Çáкҩ[7]
 
    A61P1/12   ֹкҩ[7]
 
    A61P1/14   ÖúÏû»¯Ò©£¬ ÀýÈçËáÀࡢøÀࡢʳÓû´Ì¼¤¼Á¡¢¿¹Ïû»¯²»Á¼Ò©¡¢×̲¹Ò©¡¢¿¹³¦Î¸ÆøÕÍÒ©[7]
 
    A61P1/16   ÖÎÁƸÎÔà»òµ¨ÄÒ¼²²¡µÄÒ©ÎÀýÈç±£¸ÎÒ©¡¢Àûµ¨Ò©¡¢ÈÜʯҩ[7]
 
    A61P1/18   ÖÎÁÆÒÈÏÙ¼²²¡µÄÒ©ÎÈçÒÈø[7]
 
    A61P11/00   ÖÎÁƺôÎüϵͳ¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P11/02   ±ÇÓüÁ£¬ÀýÈç¼õ³äѪ¼Á[7]
 
    A61P11/04   ÓÃÓÚÑÊºí¼²²¡µÄ[7]
 
    A61P11/06   Ö¹´­Ò©[7]
 
    A61P11/08   Ö§Æø¹ÜÀ©ÕÅÒ©[7]
 
    A61P11/10   ìî̵ҩ[7]
 
    A61P11/12   Õ³ÒºÈܽâÒ©[7]
 
    A61P11/14   Õò¿ÈÒ©[7]
 
    A61P11/16   ÖÐÊàºôÎüÐ˷ܼÁ[7]
 
    A61P13/00   ÖÎÁÆÃÚÄòϵͳµÄÒ©ÎÀûÄòÒ©Èë7/10£©[7]
 
    A61P13/02   ÓÃÓÚÄòµÀ»òÃÚÄòµÀµÄ£¬ÀýÈçÄòµÄËữ¼Á[7]
 
    A61P13/04   ÓÃÓÚÄòʯ²¡[7]
 
    A61P13/06   ¿¹¾·ÂÎÒ©[7]
 
    A61P13/08   ÓÃÓÚÇ°ÁÐÏÙµÄ[7]
 
    A61P13/10   ÓÃÓÚ°òë×µÄ[7]
 
    A61P13/12   ÓÃÓÚÉöÔàµÄ[7]
 
    A61P15/00   ÖÎÁÆÉúÖ³»òÐÔ¼²²¡µÄÒ©ÎÖÎÁÆÐÔ¼¤Ëؼ²²¡µÄÒ©ÎïÈë5/24£©£»±ÜÔÐÒ©[7]
 
    A61P15/02   ÓÃÓÚÒõµÀ¼²²¡µÄ[7]
 
    A61P15/04   ÓÃÓÚÓÕµ¼·ÖÃä»òÁ÷²úµÄ£»×Ó¹¬ÊÕËõÒ©[7]
 
    A61P15/06   °²Ì¥Ò©£»·ÖÃäÒÖÖƼÁ[7]
 
    A61P15/08   ÓÃÓÚÐÔÏÙ¼²²¡»òÓÃÓÚ´Ù½øÉúÓýµÄ£¬ÀýÈçÅÅÂÑ»ò¾«×Ó²úÉúµÄÓÕµ¼¼Á[7]
 
    A61P15/10   ÓÃÓÚÑôðôµÄ[7]
 
    A61P15/12   ÓÃÓÚ¸üÄêÆÚ¼²²¡µÄ[7]
 
    A61P15/14   ÓÃÓÚÃÚÈé¼²²¡µÄ£¬ÀýÈçÈéÒç[7]
 
    A61P15/16   ÄÐÐÔ±ÜÔÐÒ©[7]
 
    A61P15/18   Å®ÐÔ±ÜÔÐÒ©[7]
 
    A61P17/00   ÖÎÁÆƤ·ô¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P17/02   ÖÎÁÆÉË¿Ú¡¢À£Ññ¡¢ÉÕÉË¡¢°ÌºÛ¡¢¸í´ñµÈµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P17/04   Ö¹Ñ÷Ò©[7]
 
    A61P17/06   ÖÎÁÆţƤѢҩ[7]
 
    A61P17/08   ¿¹Æ¤Ö¬ÒçÒ©[7]
 
    A61P17/10   ¿¹ðî´¯Ò©[7]
 
    A61P17/12   ½ÇÖʲã·ÖÀë¼Á£¬ÀýÈçðà»ò¿¹¼¦ÑÛÖƼÁ[7]
 
    A61P17/14   ÓÃÓÚͺ·¢»òÍÑ·¢µÄ[7]
 
    A61P17/16   Èó·ô¼Á»ò·À»¤¼Á£¬ÀýÈ翹·øÉäµÄ[7]
 
    A61P19/00   ÖÎÁƹÇ÷À¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P19/02   ÓÃÓڹؽڼ²²¡£¬ÀýÈç¹Ø½ÚÑס¢¹Ø½Ú²¡[7]
 
    A61P19/04   ÓÃÓÚ½áµÞ×éÖ¯·ÇÌØÒìÐÔ¼²²¡µÄ[7]
 
    A61P19/06   ¿¹Í´·ç¼Á£¬ÀýÈç¸ßÄòËáѪ֢»ò´ÙÄòËáÄòÒ©[7]
 
    A61P19/08   ÓÃÓڹǼ²²¡µÄ£¬ÀýÈçØþÙͲ¡ÌåÖʵġ¢ÔÙ·¢ÐÔŧÖ×¼²²¡µÄ[7]
 
    A61P19/10   ÓÃÓÚ¹ÇÖÊÊèËÉÖ¢[7]
 
    A61P21/00   ÖÎÁƼ¡Èâ»òÉñ¾­¼¡Èâϵͳ¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P21/02   ¼¡ÈâËɳڼÁ£¬ÀýÈçÓÃÓÚÆÆÉË·ç»òÍ´ÐÔ¾·ÂÎ[7]
 
    A61P21/04   ÓÃÓÚÖØÖ¢¼¡ÎÞÁ¦µÄ[7]
 
    A61P21/06   ºÏ³É´úл¼Á£¨ÐÛ¼¤ËØÈë5/26£©[7]
 
    A61P23/00   Âé×í¼Á[7]
 
    A61P23/02   ¾Ö²¿Âé×í¼Á[7]
 
    A61P25/00   ÖÎÁÆÉñ¾­ÏµÍ³¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P25/02   ÓÃÓÚÍâÖÜÉñ¾­²¡µÄ[7]
 
    A61P25/04   ÖÐÊà×÷ÓõÄֹʹҩ£¬ÀýÈçÀఢƬµÄ[7]
 
    A61P25/06   ¿¹Æ«Í·Í´Ò©[7]
 
    A61P25/08   ¿¹ñ²ðïÒ©£»¿¹¾ªØÊÒ©[7]
 
    A61P25/10   ÓÃÓÚñ²ðïС·¢×÷[7]
 
    A61P25/12   ÓÃÓÚñ²ðï´ó·¢×÷[7]
 
    A61P25/14   ÓÃÓÚÖÎÁÆÒì³£Ô˶¯µÄ£¬ÀýÈçÎ赸²¡£¬Ô˶¯ÕÏ°­[7]
 
    A61P25/16   ¿¹ÅÁ½ðÉ­²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P25/18   ¾«ÉñÒÖÖÆÒ©£»ÓÃÓÚÖÎÁÆÔê¿ñ»ò¾«Éñ·ÖÁÑÖ¢µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P25/20   °²ÃßÒ©£»Õò¾²Ò©[7]
 
    A61P25/22   ¿¹½¹ÂÇÒ©[7]
 
    A61P25/24   ¿¹ÒÖÓôÒ©[7]
 
    A61P25/26   ¾«Éñ´Ì¼¤¼Á£¬ÀýÈçÑ̼¿É¿¨Òò[7]
 
    A61P25/28   ÓÃÓÚÖÎÁÆÖÐÊàÉñ¾­ÏµÍ³Éñ¾­±äÐÔ¼²²¡µÄ£¬ÀýÈçÇ×¾«ÉñÒ©¼Á¡¢Ê¶±ðÔöÇ¿¼Á¡¢ÓÃÓÚÖÎÁÆÔçÀÏÐÔ³Õ´ô»òÆäËûÀàÐ͵ijմôµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P25/30   ÓÃÓÚÖÎÁÆÀÄÓûòÒÀÀµµÄ[7]
 
    A61P25/32   ÀÄÓþƾ«[7]
 
    A61P25/34   ÀÄÓÃÑ̲Ý[7]
 
    A61P25/36   ÀÄÓÃѻƬ[7]
 
    A61P27/00   ÖÎÁƸоõ¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P27/02   ÑÛÓÃÒ©¼Á[7]
 
    A61P27/04   È˹¤ÑÛÀ᣻³åÏ´Òº[7]
 
    A61P27/06   ¿¹Çà¹âÑÛ¼Á»òËõÍ«Ò©[7]
 
    A61P27/08   ɢͫҩ»ò½Þ×´¼¡Âé±Ô¼Á[7]
 
    A61P27/10   ÓÃÓÚµ÷½ÚÐÔ¼²²¡µÄ£¬ÀýÈç½üÊÓ[7]
 
    A61P27/12   ÓÃÓÚ°×ÄÚÕÏ[7]
 
    A61P27/14   ¼õ³äѪ¼Á»ò¿¹¹ýÃô¼Á[7]
 
    A61P27/16   ¶úÓÃÒ©[7]
 
    A61P29/00   ·ÇÖÐÊàÐÔֹʹ¼Á£¬ÍËÈÈÒ©»ò¿¹Ñ×¼Á£¬ÀýÈ翹·çʪҩ£»·ÇÀà¹Ì´¼¿¹Ñ×Ò©£¨SAIDs£©[7]
 
    A61P29/02   ûÓп¹Ñ××÷ÓõÄ[7]
 
    A61P3/00   ÖÎÁÆ´úл¼²²¡µÄÒ©ÎѪҺ»òϸ°ûÍâÒºÕßÈë7/00£©[7]
 
    A61P3/02   ÓªÑøÎÀýÈçάÉúËØ¡¢¿óÎïÖÊ[7]
 
    A61P3/04   ¼õʳÓû¼Á£»¿¹·ÊÅÖ¼Á[7]
 
    A61P3/06   ¿¹¸ßѪ֬ҩ[7]
 
    A61P3/08   ÓÃÓÚÆÏÌÑÌÇÌåÄÚƽºâµÄÒ©ÎÒȼ¤ËØÀàÈë5/48£©[7]
 
    A61P3/10   ÖÎÁƸßѪÌÇÖ¢µÄÒ©ÎÀýÈ翹ÌÇÄò²¡Ò©[7]
 
    A61P3/12   µç½âÖÊÌåÄÚƽºâÕß[7]
 
    A61P3/14   ¸ÆÌåÄÚƽºâÕߣ¨Î¬ÉúËØÈëD 3/02£»¼××´ÅÔÏÙ¼¤ËØÈë5/18£»½µ¸ÆËØÈë5/22£»ÓÃÓÚ¹ÇÖÊÊèËÉÖ¢ÕßÈë19/10£»ÓÃÓÚ¹ÇÖÊתÒÆÕßÈë35/04£©[7]
 
    A61P31/00   ¿¹¸ÐȾҩ£¬¼´¿¹ÉúËØ¡¢¿¹¾ú¼Á¡¢»¯ÁƼÁ[7]
 
    A61P31/02   ¾Ö²¿¿¹¾ú¼Á[7]
 
    A61P31/04   ¿¹Ï¸¾úÒ©[7]
 
    A61P31/06   ÓÃÓÚ½áºË²¡µÄ[7]
 
    A61P31/08   ÓÃÓÚÂé·ç²¡µÄ[7]
 
    A61P31/10   ¿¹Õæ¾ú¼Á[7]
 
    A61P31/12   ¿¹²¡¶¾¼Á[7]
 
    A61P31/14   ÓÃÓÚRA²¡¶¾µÄ[7]
 
    A61P31/16   ÓÃÓÚÁ÷ÐÐÐÔ¸Ðð»ò±Ç²¡¶¾µÄ[7]
 
    A61P31/18   ÓÃÓÚHIV[7]
 
    A61P31/20   ÓÃÓÚDA²¡¶¾µÄ[7]
 
    A61P31/22   ÓÃÓÚðåÕ¶¾µÄ[7]
 
    A61P33/00   ¿¹¼ÄÉú³æÒ©[7]
 
    A61P33/02   ¿¹Ô­Éú¶¯ÎïÒ©£¬ÀýÈçÓÃÓÚÖÎÁÆÀûʲÂü²¡¡¢µÎ³æ²¡¡¢¹­ÐÎÌ岡µÄ[7]
 
    A61P33/04   ɱ±äÐγæÒ©[7]
 
    A61P33/06   ¿¹Å±Ò©[7]
 
    A61P33/08   ÓÃÓÚÖÎÁÆ¿¨ÊÏ·ÎÄÒ³æµÄ[7]
 
    A61P33/10   ¿¹Èä³æÒ©[7]
 
    A61P33/12   É±ÑªÎü³æÒ©[7]
 
    A61P33/14   ɱ¼ÄÉú³æÒ©£¬ÀýÈçɱ½êòýÒ©[7]
 
    A61P35/00   ¿¹Ö×ÁöÒ©[7]
 
    A61P35/02   ¶Ô°×Ѫ²¡ÓÐÌØÒìÐÔµÄ[7]
 
    A61P35/04   ¶ÔתÒÆÁöÓÐÌØÒìÐÔµÄ[7]
 
    A61P37/00   ÖÎÁÆÃâÒß»ò¹ýÃôÐÔ¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P37/02   ÃâÒßµ÷½Ú¼Á[7]
 
    A61P37/04   ÃâÒߴ̼¤¼Á[7]
 
    A61P37/06   ÃâÒßÒÖÖƼÁ£¬ÀýÈçÓÃÓÚÒÆÖ²ÅųâµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P37/08   ¿¹¹ýÃô¼Á£¨Ö¹´­Ò©Èë11/06£»¿¹ÑÛ¹ýÃô¼ÁÈë27/14£©[7]
 
    A61P39/00   È«Éí±£»¤»ò¿¹¶¾¼Á[7]
 
    A61P39/02   ½â¶¾Ò©[7]
 
    A61P39/04   òüºÏ¼Á[7]
 
    A61P39/06   ×ÔÓÉ»ùÇå³ý¼Á»ò¿¹Ñõ»¯¼Á[7]
 
    A61P41/00   ÓÃÓÚÊÖÊõ·½·¨ÖеÄÒ©ÎÀýÈçÓÃÓÚÔ¤·ÀÕ³Á¬»òÓÃÓÚ²£Á§ÌåÌæ´úÎïµÄÊÖÊõ¸¨Ò©[7]
 
    A61P43/00   δ°üÀ¨ÔÚ1/00µ½41/00×éÖеģ¬ÓÃÓÚÌØÊâÄ¿µÄµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P5/00   ÖÎÁÆÄÚ·ÖÃÚϵͳµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P5/02   ÏÂÇðÄÔ¼¤Ëصģ¬ÀýÈçTRH£¬GRH£¬CRH£¬GRH£¬Éú³¤¼¤ËØÊÍ·ÅÒÖÖÆÒò×Ó[7]
 
    A61P5/04   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹ÏÂÇðÄÔ¼¤ËØ»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/06   ´¹ÌåÇ°Ò¶¼¤Ëصģ¬ÀýÈçTSH£¬ACTH£¬FSH£¬LH£¬PRL£¬GH[7]
 
    A61P5/08   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹´¹ÌåÇ°Ò¶¼¤ËØ»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/10   ´¹ÌåºóÒ¶¼¤Ëصģ¬ÈçËõ¹¬ËØ£¬ADH[7]
 
    A61P5/12   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹´¹ÌåºóÒ¶¼¤ËØ»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/14   ¼××´ÏÙ¼¤Ëصģ¬ÈçT3£¬T4[7]
 
    A61P5/16   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹¼××´ÏÙ¼¤ËØ»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/18   ¼××´ÅÔÏÙ¼¤ËصÄ[7]
 
    A61P5/20   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹¼××´ÅÔÏÙ¼¤ËØ»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/22   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹½µ¸ÆËØ»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/24   ÐÔ¼¤ËصÄ[7]
 
    A61P5/26   ÐÛ¼¤ËØ[7]
 
    A61P5/28   ¿¹ÐÛ¼¤ËØ[7]
 
    A61P5/30   ´Æ¼¤ËØ[7]
 
    A61P5/32   ¿¹´Æ¼¤ËØ[7]
 
    A61P5/34   ´ÙÔм¤ËØ[7]
 
    A61P5/36   ¿¹´ÙÔм¤ËØ[7]
 
    A61P5/38   ÉöÉÏÏÙ¼¤ËصÄ[7]
 
    A61P5/40   ÑÎÉöÉÏÏÙƤÖÊÀà¹Ì´¼£¬ÀýÈçÈ©¹Ìͪ£»ÔöÇ¿»ò±£»¤ÑÎÉöÉÏÏÙƤÖÊÀà¹Ì´¼»îÐÔµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P5/42   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹ÑÎÉöÉÏÏÙƤÖÊÀà¹Ì´¼»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/44   ÌÇÉöÉÏÏÙƤÖÊÀà¹Ì´¼£»ÔöÇ¿»ò±£»¤ÌÇÉöÉÏÏÙƤÖÊÀà¹Ì´¼»îÐÔµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P5/46   ÓÃÓÚ½µµÍ¡¢×è¶Ï»òÞ׿¹ÌÇÉöÉÏÏÙƤÖÊÀà¹Ì´¼»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P5/48   Òȼ¤ËصÄ[7]
 
    A61P5/50   ÓÃÓÚÔöÇ¿»ò±£»¤ÒȵºËØ»îÐÔµÄ[7]
 
    A61P7/00   ÖÎÁÆѪҺ»òϸ°ûÍâÒº¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P7/02   ¿¹ÑªË¨ÐγɼÁ£»¿¹ÄýѪҩ£»ÑªÐ¡°åÄý¾ÛÒÖÖƼÁ[7]
 
    A61P7/04   ¿¹³öѪҩ£»´ÙÄýѪ¼Á£»Ö¹ÑªÒ©¼Á£»¿¹ÏËάµ°°×Èܽâ¼Á[7]
 
    A61P7/06   ²¹ÑªÒ©[7]
 
    A61P7/08   Ѫ½¬Ìæ´úÆ·£»¹à×¢Òº£»Í¸Îö¼Á»òѪ͸Îö¼Á£»ÖÎÁƵç½âÖÊ»òËá-¼î¼²²¡µÄÒ©ÎÀýÈçµÍѪÈÝÁ¿ÐÝ¿ËÒ©£¨È˹¤ÑÛÀáÈë27/04£©[7]
 
    A61P7/10   ¿¹Ë®Ö×¼Á£»ÀûÄò¼Á[7]
 
    A61P7/12   ÖÆÄò¼Á£¬ÀýÈçÖÎÁÆÄò±ÀÖ¢µÄÒ©ÎADHÈë5/10£©[7]
 
    A61P9/00   ÖÎÁÆÐÄѪ¹Üϵͳ¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P9/02   ·ÇÌØÒìÐÔÐÄѪ¹Ü´Ì¼¤¼Á£¬ÀýÈçÖÎÁÆÔÎØʵÄÒ©Î¿¹µÍѪѹҩ[7]
 
    A61P9/04   Ó°Ï켡ÊÕËõµÄÒ©¼Á£¬¼´´Ì¼¤ÐÄÔàÊÕËõ£»ÖÎÁÆÐÄÁ¦Ë¥½ßµÄÒ©Îï[7]
 
    A61P9/06   ¿¹ÐÄÂÊʧ³£Ò©[7]
 
    A61P9/08   Õë¶Ô¶àÖÖÖ¢×´µÄѪ¹ÜÊæÕÅÒ©[7]
 
    A61P9/10   ÖÎÁƾֲ¿È±Ñª»ò¶¯ÂöÖàÑùÓ²»¯¼²²¡µÄ£¬ÀýÈ翹ÐĽÊÍ´Ò©¡¢¹Ú״Ѫ¹ÜÊæÕÅÒ©¡¢ÖÎÁÆÐļ¡¹£ËÀ¡¢ÊÓÍøĤ²¡¡¢ÄÔѪ¹Ü¹¦Äܲ»È«¡¢Éö¶¯ÂöÓ²»¯¼²²¡µÄÒ©Îï[7]
 
    A61P9/12   ¿¹¸ßѪѹҩ[7]
 
    A61P9/14   Ѫ¹Ü±£»¤Ò©£»ÖÎÁÆÖÌ´¯Ò©£»ÖÎÁÆÇúÕŵÄÒ©ÎëϸѪ¹ÜÎȶ¨¼Á[7]
 
¡¾·µ»Ø¶¥²¿¡¿¡¾´òÓ¡¡¿¡¾¹Ø±Õ¡¿

¡¾°æȨÉùÃ÷¡¿±ü³Ð»¥ÁªÍø¿ª·Å¡¢°üÈݵľ«Éñ£¬Ò½Ò©Íø»¶Ó­¸÷·½(×Ô)ýÌå¡¢»ú¹¹×ªÔØ¡¢ÒýÓÃÎÒÃÇÔ­´´ÄÚÈÝ£¬µ«ÒªÑϸñ×¢Ã÷À´Ô´Ò½Ò©Íø£»Í¬Ê±£¬ÎÒÃdz«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úȨ£¬Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕ´æÔÚ°æȨÎÊÌ⣬·³Ç뽫°æȨÒÉÎÊ¡¢ÊÚȨ֤Ã÷¡¢°æȨ֤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ£¬·¢ÓʼþÖÁpharmnet@netsun.com£¬ÎÒÃǽ«µÚһʱ¼äºËʵ¡¢´¦Àí¡£

·µ»ØÒ½Ò©×ÊѶÊ×Ò³

ʳҩ·¨¹æAPP

ÖÐÒ½Ò©APP